Nowe zasady gospodarki odpadami

Co mnie czeka jako mieszkańca?

1. Kto będzie wywoził odpady z mojej nieruchomości?

- Wykonawcą, który będzie obsługiwał wszystkich mieszkańców gminy Wisznia Mała od 1 lipca 2013 r. w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych jest: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba S.A. z siedzibą na ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

 

2. Kiedy otrzymam pojemniki na odpady i kto mi  je dostarczy?

- Pojemniki otrzymacie Państwo od wykonawcy, czyli firmy WPO  ALBA  S.A. Pojemniki będą systematycznie dostarczane do poszczególnych miejscowości.

A)  PIĄTEK (05.07.2013 r.): Malin - cała miejscowość (ewentualne dokończenie podstawiania w sobotę);

B)  SOBOTA (06.07.2013 r.): Pierwoszów -  cała miejscowość;

C)  NIEDZIELA (07.07.2013 r.): Szymanów  - cała miejscowość (ewentualne dokończenie podstawiania w poniedziałek).

Kolejne miejscowości zostaną podane w poniedziałek, ponieważ  Wykonawca udostępnił na dzień dzisiejszy tylko takie informacje.

UWAGA ZMIANA!  Ze względu na jak najszybsze dostarczenie pojemników do Państwa nieruchomości, pojemniki będą dostarczane bez potwierdzenia odbioru w dniu podstawienia, tak jak to było ustalone na początku. POTWIERDZENIE  ODBIORU  POJEMNIKÓW ODBĘDZIE  SIĘ  W  OSOBNYM  DNIU. 

 

3. Czy muszę płacić dodatkową opłatę za pojemniki?

- Nie, pojemniki dostarczane  zostaną do Państwa w ramach jednej opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

4. Co mam zrobić z odpadami, jeśli jeszcze nie otrzymałem pojemników do selektywnej zbiórki?

- Do momentu, aż nie otrzymacie Państwo pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, śmieci należy wrzucać do tych pojemników, które obecnie znajdują się na nieruchomościach w sposób zwyczajowo  przyjęty. W momencie otrzymania pojemników zaczyna się  właściwa segregacja odpadów.

Do 31 lipca 2013 r. na terenie gminy Wisznia Mała  będą jeszcze stały zbiorcze pojemniki do segregacji odpadów. Po tym terminie segregacja odpadów będzie się odbywać wyłącznie "u źródła", czyli w Państwa domach.   

 

5. Jak będzie wyglądać segregacja odpadów na terenie gminy Wisznia Mała?

- Od 1 lipca 2013 r. obowiązywać będzie segregacja odpadów komunalnych "u źródła", czyli w Państwa domach (z terenu gminy znikają duże, aktualnie stojące, pojemniki na odpady segregowane):

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  SEGREGACJI  ODPADÓW  ZNAJDUJĄ  SIĘ  W  ZAŁĄCZNIKU (ULOTKA SEGREGACJA)

W ramach nowego systemu otrzymają Państwo pojemniki/worki na:

a) szkło - segregacja w pojemnikach - odbiór 1 raz w miesiącu;

b) papier - segregacja w pojemnikach - odbiór 1 raz w miesiącu;

c) plastik, metal  - segregacja w workach - odbiór 1 raz w miesiącu;

d) odpady zmieszane - gromadzone w pojemnikach - odbiór 1 raz na dwa tygodnie;

e) odpady biodegradowalne - należy  gromadzić w przydomowych kompostownikach.

 

6. HARMONOGRAM WYWOZU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  (zmieszanych i segregowanych) NA  TERENIE  GMINY  WISZNIA  MAŁA

7. Jaka jest stawka opłaty za gospodarowanie odpadami?

a) Stawka opłaty za odpady zmieszane – 18 zł/od osoby

b) Stawka za odpady zbierane w sposób selektywny – 11,50 zł/od osoby

 

8. Do kiedy należy wnosić opłatę i w jaki sposób można to robić?

- Opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy  lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Wiszni Małej; pierwsza wpłata powinna nastąpić do 15 lipca 2013 r. na indywidualny rachunek bankowy przypisany oddzielnie każdej nieruchomości.

 

9. Co mi grozi jeśli nie złożę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

- Deklaracja jest dokumentem, który każdy mieszkaniec obowiązkowo musi dostarczyć do Urzędu Gminy Wisznia Mała, w przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

 

10. Co w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej?

- Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest np. działalność gospodarcza muszą podpisać umowę indywidualną z przediębiorcą odbierającym odpady komunalne (system dla przedsiębiorców funkcjonuje tak jak dotychczas).

 

11. Co z nieruchomościami, na których nikt nie mieszka?

- Właściciele nieruchomości, na których obecnie nikt nie mieszka  składają deklarację zerową, tzn. w miejscu, gdzie podaje się liczbę mieszkańców, należy wpisać zero.

 

12. Co to jest PSZOK i co można do niego oddawać?

- PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mienicach (byłe składowisko odpadów)

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie korzystać z utworzonego PSZOK w Mienicach.


Adres: Mienice 92, 55-114 Wisznia Mała (teren byłego składowiska odpadów).
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00.
Kontakt: tel. 501-397-660

 

Do punktu można oddawać na bieżąco:
- odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie i liście);
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyte opony;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- lampy fluorescencyjne, świetlówki;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- papier (tektura), szkło, tworzywa sztuczne, metal;
- przeterminowane nawozy i środki ochrony roślin w tym opakowania po nich.

 

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowana będzie również przez uprawniony podmiot co najmniej 2 razy w roku w każdej miejscowości na terenie gminy Wisznia Mała.
 

Przeterminowane leki będzie można oddać do specjalnych  konfiskatorów znajdujących się w aptekach na terenie gminy tj. w Aptece "Leśna" w Wiszni Małej i Punkcie Aptecznym "Magnolia" w Psarach.

 

Zachęcamy również Państwa do odwiedzania naszej strony na  FACEBOOKu -    http://www.facebook.com/wiszniamala

 

W załączniku znajduję się WZÓR WYPEŁNIONEJ  DEKLARACJI oraz WZÓR  DEKLARACJI DO  POBRANIA.

 

  Dodatkowe informacje mogą  Państwo  otrzymać:

-  w Urzędzie Gminy Wisznia Mała  pok. nr 2 (parter);

- pod nr tel. (71) 312-70-25 wew. 57 lub 44

- a.bebenek@wiszniamala.pl

Załączniki: