Lokalna Grupa Działania

 

Od 1 października 2009 roku Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zmienia siedzibę swojego biura, które dotychczas znajdowało się przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy. Zmiana lokalizacji LGD jest konsekwencją rozpoczęcia remontu dawnego zdroju przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.

Dzięki uprzejmości starosty Roberta Adacha LGDKWT wraz z SGTWTiDB i Informacją Turystyczną zajmie pomieszczenia na piętrze przy ul. Solnej 6 w Trzebnicy.

Przy okazji zmiany siedziby zmieni się nasz stacjonarny numer do biura na
071 312 38 09.

Więcej informacji na stronie LGD pod adresem: www.krainawzgorz.pl.

Zawiązało się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Wzgórz Trzebnickich"


11 sierpnia b.r. w Urzędzie Miejskim w Prusicach odbyło się Założycielskie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Wzgórz Trzebnickich". Stowarzyszenie obejmuje swoim zakresem działania pięć gmin naszego powiatu: gminę Trzebnica, Oborniki Śląskie, Prusice, Wisznia Mała i Zawonia. Jego członkiem jest również Powiat Trzebnicki. Powstanie Stowarzyszenia jest warunkiem ubiegania się przez mieszkańców wymienionych gmin o środki z osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które zostaną uruchomione w przyszłym roku. Będzie się można o nie starać właśnie za pośrednictwem naszej LGD.

Beneficjenci będą mogli ubiegać się o finansowanie operacji z zakresu działania 4.13 "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)": "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Odnowa i rozwój wsi" (oś 3) oraz na operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej - tzw. "małe projekty". Ponadto finansowanie obejmie działanie 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" czyli realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", w ramach którego pomoc skierowana jest bezpośrednio do lokalnej grupy działania (LGD) w celu zapewnienia sprawności i efektywności jej pracy oraz doskonalenia zawodowego osób zaangażowanych we wdrażanie lokalnej strategii rozwoju (LSR).

Kwota pomocy nie może być większa niż iloczyn mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na 31 grudnia 2006 r.) i kwoty 116 złotych w przypadku pierwszego działania, kwoty 3 złotych w drugim przypadku oraz kwoty 29 zł w ostatnim przypadku czyli w sumie ponad 9 mln zł. Ponadto Stowarzyszenie będzie mogło ubiegać się o finansowanie z wielu innych źródeł krajowych i zagranicznych, będzie też świadczyć pomoc dla mieszkańców w zakresie informacji i przygotowania wniosków.

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Oznacza to, że jej działanie opiera się na współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, innymi osobami prawnymi i organizacjami działającymi na terenie LGD, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi a także, że wszyscy chętni zaproszeni są do jej współtworzenia i pozyskiwania środków finansowych za jej pośrednictwem. Organem decyzyjnym LGD jest Rada, której członkowie będą decydować, które ze zgłoszonych projektów, spełniających wymogi formalne, skierowane zostaną do realizacji i w jakiej kolejności. Na Zebraniu Założycielskim wybrany został pierwszy skład władz Stowarzyszenia. Do Rady weszli: Robert Adach, Igor Bandrowicz, Robert Borczyk, Kazimiera Rusin, Jadwiga Janiszewska, Jakub Bronowicki, Małgorzata Matusiak, Mirosław Feleńczak, Emilia Bandrowicz, Mariola Blecharczyk, Elżbieta Filipkiewicz, Jacek Filipkiewicz, Małgorzata Adamowska, Bożena Cieleń, Andrzej Jaros, Andrzej Koziara, Elżbieta Michta i Leontyna Gągało. Do Zarządu powołano: Agnieszkę Jędrzejewską, Adriana Opałkę, Bartosza Przysiężnego, Przemysława Wojcieszaka, Teresę Czaniecką, Mariusza Szkaradzińskiego, Teresę Adamus oraz Małgorzatę Duszejko-Studenną, która została wybrana na Prezesa Stowarzyszenia LGD. W Komisji Rewizyjnej znalazły się: Aneta Szmyt, Magdalena Żyża i Danuta Śmiałek.

Podstawą działania LGD jest wspomniany już dokument o nazwie "Lokalna Strategia Rozwoju", którego przygotowaniem dla nas zajmuje się Fundacja Partnerstwo Dolina Środkowej Odry. Strategia powstaje przy współpracy z mieszkańcami, zorganizowanej w postaci otwartych warsztatów, w których wielu z nas uczestniczy.

W chwili obecnej podjęliśmy procedurę rejestracyjną Stowarzyszenia w KRS. W listopadzie b.r. LGD "Kraina Wzgórz Trzebnickich" stanie do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski, który po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Lokalnych Grup Działania podpisze z wybranymi grupami umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgodnie z porozumieniem władz gmin - członków LGD Stowarzyszenie będzie miało siedzibę w Trzebnicy. Do czasu zorganizowania Biura LGD wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 0668113052 oraz adresem mailowym sgtbarycz@wp.pl lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6.

Do momentu rejestracji Stowarzyszenia i utworzenia własnej domeny informacje i akty prawne dotyczące LGD i podejścia Leader zamieszczane będą na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Trzebnicy oraz gmin-członków LGD.

W imieniu nowo ukonstytuowanego Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej pracy i aktywnego pozyskiwania funduszy na rzecz rozwoju naszego regionu i dobrobytu wszystkich mieszkańców.

Małgorzata Duszejko-Studenna Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Wzgórz Trzebnickich"
Do pobrania:
- Statut LGD
- Regulamin Pracy Zarządu LGD KWT
- Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD KWT
- Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD KWT
- Karty ocen operacji LGD KWT